Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów

Niniejsze „Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów” mają zastosowanie do stosunków pomiędzy Roni Food Adam Kudźma ul.Łagiewnicka 52, 95-100 Zgierz, NIP: 9471257625, REGON: 473305606 [dalej: Firmą], której przysługują prawa do Strony a Konsumentami. 

1. Definicje

Oferta: asortyment produktów i usług oferowanych przez Restauracje, które mogą być zamówione przez Konsumenta za pośrednictwem Strony.

Zamówienie: oświadczenie woli składane Restauracji przez Konsumenta za pośrednictwem Strony na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.

Konsument: Osoba fizyczna składająca Zamówienie Restauracji za pośrednictwem Strony

Umowa: stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.

Usługi: Czynności oferowane Konsumentowi przez Firmę za pośrednictwem Strony, uiszczania online – opłat tytułem realizacji Umów na rzecz Restauracji [obsługa płatności].

Konto: spersonalizowany panel administracyjny Konsumenta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.roniburger.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Konsument może korzystać z usług świadczonych przez Firmę, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty oferowane przez Restauracje.

2. Dane Firmy

Dane teleadresowe Firmy działającej pod nazwą ‘Roni Food”’:

ul. Łagiewnicka 52

95-100 Łódź

Polska

NIP: 9471257625

adres e-mail: info@roniburger.pl

3. Zastosowanie i Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług dla Konsumentów [dalej: OWU] mają zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Firmę, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność. Firmą informuje, iż korzystanie ze Strony przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszych OWU, pełniących również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejsze OWU określają w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych na Stronie, ich zakres oraz zasady korzystania z nich. Firma nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.

4. Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Firmę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta ze Strony, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszych OWU. Świadczenie Usług przez Firmę na rzecz Konsumenta nie jest ograniczone w czasie.
 2. Konsumenci mają możliwość zarejestrowania się na Stronie – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: www.roniburger.pl w zakładce „Rejestracja” swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Do aktywacji Konta niezbędnym jest kliknięcie przez Konsumenta w link aktywacyjny przesyłany niezwłocznie na podany przez niego adres e-mail. Konsument może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie.
 3. Usunięcie Konta danego Konsumenta następuje na skutek wniosku złożonego przez niego  za pomocą poczty elektronicznej na adres info@roniburger.pl.
 4. Korzystanie przez Konsumentów z Usług, z zastrzeżeniem ust. 8 jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową
 5. Korzystanie przez Konsumentów z Usług świadczonych przez Spółkę jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zd. poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z przeglądarek
 6. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
  • danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Platformy;
  • informacji naruszających jakiekolwiek dobra Firmy lub osób trzecich;
  • innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.
 7. Korzystając z Platformy Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
 8. Zakazane jest wykorzystywanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Firmy. W szczególności Konsument nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Spółkę na jakąkolwiek szkodę majątkową.
 9. Zabronione jest pobieranie przez Konsumentów zawartości baz danych udostępnionych na Stronie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 10. Firma zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Stronie są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Stronie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

5. Oferta

 1. Firma publikuje Ofertę Restauracji na Stronie, zgodnie z Danymi Restauracji.
 2. Firma prezentuje wszystkie Dane Restauracji w sposób wyraźnie wskazujący Konsumentowi jego prawa i obowiązki w przypadku akceptacji Oferty.
 3. Restauracja może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Konsument ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, zalecamy skontaktować się z Restauracją telefonicznie, aby uzyskać aktualne informacje o alergenach przed złożeniem Zamówienia.

6. Umowa

 1. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Konsument niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.
 2. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Restaurację wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane lub wymienione Firmie.
 3. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio z Restauracją za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie oraz potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. Po złożeniu Zamówienia przez Konsumenta, Konsument winien być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej dla Restauracji, jak i Firmy, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
 4. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru.
 5. Bieżące koszty dostawy są podawane na Stronie, zanim klient złoży zamówienie. 
 6. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu i o wskazanej godzinie do punktu odbioru zamówień Restauracji. Godzina, o której mowa w zd. poprzednim zostanie wskazana Konsumentowi drogą elektroniczną (e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia) lub na Stronie.

7. Odstąpienie od Umowy

 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Restauracje produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją.
 2. Firma wskazuje Konsumentowi, że Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
  • zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  • dezaktualizacji zamieszczonej na Stronie Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację,
  • przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą. Firma dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Firma jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.
 5. Firma jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Firma jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

8. Płatność

 1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami art. 6.1 niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług na rzecz Konsumentów, po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Konsument może wywiązać się ze wskazanego w zd. pierwszym obowiązku na skutek skorzystania z oferowanych za pośrednictwem Platformy Systemów Płatności Online lub przekazując należność kurierowi w momencie dostawy lub płacąc w Restauracji przy odbiorze. Dostępność sposobów zapłaty wymienionych w zd. poprzednim jest uzależniona od indywidualnych ustaleń. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty na Stronie podczas składania Zamówienia w Restauracji i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 7 niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług dla Konsumentów (częściowy) zwrot płatności online winien być możliwy wyłącznie w przypadku niemożności dostarczenia części Zamówienia i akceptacji realizacji części tego Zamówienia przez Konsumenta. Zwrot jest zawsze dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności. W zależności od metody płatności zastosowanej przez Klienta przetwarzanie zwrotu potrwa maksymalnie 10 dni roboczych.
 3. Zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Spółkę informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy. W przypadku odrzucenia Zamówienia, o którym mowa w art. 7 ust. 5 niniejszych OWU zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu tegoż odrzucenia.

9. Rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje Konsumentów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych na Stronie. 
 2. Po otrzymaniu przez Firmę reklamacji, o której mowa w ust. 2, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Spółka potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

11. Prawo właściwe i właściwość sądów

 1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Firmę na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
 2. Wszelkie spory pomiędzy Firmą, a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez Firmę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

12. Newsletter

Składając Zamówienie, Konsument może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o ofertach specjalnych i kuponach rabatowych. Konsument może w każdej chwili wycofać swoją zgodę pod adresem: info@roniburger.pl , po uprzednim zalogowaniu na swoje Konto.

14. Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych

Firma przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.